សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៨០ នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៨០ នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제380차 대한민국 재취업 노동자 출국(2020년 04월 22일, OZ 740) 정보를 공고합니다.