សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៤៧ នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៤៧ នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제347차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 08월 07일, OZ 740) 정보를 공고합니다.