សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៤៥ នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ KA 209

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៤៥ នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ KA 209។
제345차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 08월 07일, KA 209) 정보를 공고합니다.