សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តសុពលភាពសុខភាពដើម្បីដាក់ពាក្យសុំស្វែងរកការងារធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តសុពលភាពសុខភាពដើម្បីដាក់ពាក្យសុំស្វែងរកការងារធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ