សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេស ក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ (Special EPS-TOPIK) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

បោះពុម្ព