សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៨០ នាថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៨០ នាថ្ងៃទី
២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제1 579차 대한민국 취업 노동자 출국(2020년 03월 23일, OZ 740) 정보를 공고합니다