សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៧៧ នាថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៧៧ នាថ្ងៃទី
១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제1 577차 대한민국 취업 노동자 출국(2020년 03월 10일, OZ 740) 정보를 공고합니다.