សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៧៦ នាថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៧៦ នាថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ តាមជើងយន្តហោះលេខ KE 690។
제376차 대한민국 재취업 노동자 출국(2020년 03월 04일, KE 690) 정보를 공고합니다.