សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៦៣ នាថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៦៣ នាថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제363차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 11월 20일, OZ 740) 정보를 공고합니다.