សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៥១ នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៥១ នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제1 551차 대한민국 취업 노동자 출국(2019년 11월 19일, OZ 740) 정보를 공고합니다.