សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៨ នាថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៨ នាថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제358차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 10월 09일, OZ 740) 정보를 공고합니다.