សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤៤ នាថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤៤ នាថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ VN 920។
제1 544차 대한민국 취업 노동자 출국(2019년 10월 07일, VN 920) 정보를 공고합니다.