សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤២ នាថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤២ នាថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ VN 920 ។
제1 542차 대한민국 취업 노동자 출국(2019년 10월 01일, VN 920) 정보를 공고합니다.