សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤១ នាថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤១ នាថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740 ។
제1 541차 대한민국 취업 노동자 출국(2019년 10월 01일, OZ 740) 정보를 공고합니다.