សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤០ នាថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥៤០ នាថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ MH 763 ។
제1 540차 대한민국 취업 노동자 출국(2019년 10월 01일, MH 763) 정보를 공고합니다.