សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៦ នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៦ នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ RS 546 ។
제354차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 09월 18일, RS 546) 정보를 공고합니다.