សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៤ នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៤ នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ KE690។
제354차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 09월 18일, KE690) 정보를 공고합니다.