សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៣ នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ RS 546

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥៣ នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ RS 546។
제353차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 09월 04일, RS 546) 정보를 공고합니다.