សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥២ នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៥២ នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제352차 대한민국 재취업 노동자 출국(2019년 09월 04일, OZ 740) 정보를 공고합니다.