សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥២៦ នាថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជំនាន់ទី ១ ៥២៦ នាថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។
제1 526차 대한민국 취업 노동자 출국(2019년 09월 02일, OZ 740) 정보를 공고합니다.