សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការបន្តសុភាពភាពសុខភាពដើម្បីដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

បោះពុម្ព
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការបន្តសុភាពភាពសុខភាពដើម្បីដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ