សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេស ក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរលើកទី១ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ (1st Special EPS-TOPIK) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម វិស័យកសិកម្ម និងវិស័យសំណង់

បោះពុម្ព
យោងលិខិត EPSS-837 ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គភាពអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស (HRD-Korea) នៃក្រសួងមុខរបរ និងការងាររបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស (គ.ប.ប.ព.ប) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេស ក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរលើកទី១ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ (1st Special EPS-TOPIK) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម វិស័យកសិកម្ម និងវិស័យសំណង់ ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

សូមចុចលើតំណលីងដើម្បីមើលបញ្ជីឈ្មោះ៖ https://www.facebook.com/mtosbcambodia/posts/1781358895334727