ពលករដែលវិលត្រឡប់ពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដោយស្របច្បាប់ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា៖

បោះពុម្ព