បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេសក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេសក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ (2nd Special EPS-TOPIK)