គំរូបំពេញពាក្យសុំស្វែងរកការងារធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រាប់បេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសារកូរ៉េលើកទី១៦

បោះពុម្ព
គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស (គ.ប.ប.ព.ប) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ មានកិត្តិយសសូមបង្ហាញជូននូវគំរូបំពេញពាក្យសុំស្វែងរកការងារធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រាប់បេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសារកូរ៉េលើកទី១៦ (16th EPS-TOPIK)។

បញ្ជាក់៖ គ្រប់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវបំពេញប៊ិកពណ៌ខៀវ។